Vážení používatelia,
od 01. 03. 2024 bude prevádzka portálu tetaberta.sk ukončená. Od tohto dátumu nebude možné pridávať nové inzeráty ani zvýrazňovať existujúce inzeráty, avšak inzeráty zverejnené pred týmto dátumom budú zverejnené nasledujúcich 30 dní.

Po uplynutí 30 dní od 01. 03. 2024 bude stránka tetaberta.sk nenávratne vymazaná, vrátane všetkých inzerátov, osobných údajov, ktoré používatelia poskytli portálu v súvislosti s registráciou používateľského účtu a prípadných záloh týchto údajov.

Ďakujeme za pochopenie

Obchodné podmienky

1. Pojmy

 • TetaBerta.sk (ďalej len „TetaBerta“) je inzertným portálom umožňujúcim jeho Užívateľom bezplatne vkladať a vyhľadávať inzeráty s ponukami alebo dopytom tovaru a služieb.
 • Užívateľ – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia 18 rokov alebo právnická osoba využívajúci služieb inzertného portálu TetaBerta.
 • Prevádzkovateľ – Prevádzkovateľom TetaBerta je ROC services, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24153273, DIČ: CZ24153273, spisová značka C 183542 vedená u Městského soudu v Praze.

2.  Všeobecné podmienky užívania TETABERTA

 • Užívateľom TetaBerta môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia 18 rokov alebo právnická osoba.
 • Užívatelia služby TetaBerta nemajú žiadny právny nárok na užívanie tohoto inzertného portálu.
 • Prevádzkovateľ nevykonáva kontrolu ponúkaného tovaru či služieb a nezodpovedá za splnenie zmlúv ani iných dohôd uzatvorených medzi zmluvnými stranami (tj. medzi osobou ponúkajúcou či dopytujúcou tovar alebo služby prostredníctvom TetaBerta a druhou stranou).

3. REGISTRÁCIA

 • Záujemca o využívanie služby TetaBerta môže vykonať bezplatnú registráciu prostredníctvom registračného formulára uvedením svojej e-mailovej adresy. Záujemca je povinný pri registrácii zadať úplné, správne a pravdivé údaje.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený nepovoliť registráciu záujemcovi o ňu, obmedziť prístup Užívateľa k niektorým službám, prípadne i registráciu daného Užívateľa úplne zrušiť, a to hlavne v prípade porušovania Obchodných podmienok.

4. Inzeráty

 • Vložiť inzerát je možné prostredníctvom zadávacieho formulára uvedením nadpisu inzerátu, popisu/textu inzerátu, cenových  podmienok a vlastnej e-mailovej adresy. Inzerát je potrebné umiestniť do kategórie, ktorá predmetu inzerátu najlepšie zodpovedá. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo premiestniť inzerát do inej zodpovedajúcej kategórie.
 • Užívateľ je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa. Pri využití služby TetaBerta je povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky a EÚ a konať tak, aby nikomu nevznikala ujma.
 • V prípade, že sa záujemca o vloženie inzerátu nezaregistroval, je nutné, aby vloženie inzerátu potvrdil prostredníctvom potvrdzovacieho odkazu, ktorý mu bude zaslaný na jeho e-mailovú adresu.
 • Odpovedať na inzerát je možné prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 90 dní. Po tejto lehote bude inzerát z portálu TetaBerta automaticky odstránený a Užívateľ bude o tomto vyrozumený e-mailom. Užívateľ má možnosť svoj inzerát kedykoľvek pred skončením doby jeho platnosti deaktivovať, prípadne predĺžiť dobu jeho trvania o ďalších 90 dní. Po celú dobu platnosti inzerátu je Užívateľ oprávnený jeho text meniť alebo upravovať alebo inzerát vymazať, ibaže Prevádzkovateľ takúto možnosť Užívateľovi neposkytne.
 • Do každého z dostupných miest je Užívateľ oprávnený vystaviť súčasne maximálne jeden inzerát s identickým alebo takmer zhodným obsahom (mieru zhody posudzuje Prevádzkovateľ).
 • Je zakázané vkladať inzeráty realitných kancelárií a developerských spoločností s výnimkou takých inzerátov, k vystaveniu ktorých udelí Prevádzkovateľ predchádzajúci písomný súhlas. Ďalej je zakázané ponúkať tovar a služby, ktorých ponuka, predaj, kúpa či užívanie je v rozpore s dobrými mravmi či platnými a účinnými právnymi predpismi. Zakázané je hlavne ponúkať:
  • tovar, ku ktorému nemá Užívateľ právo ho predávať alebo tovar, ktorý je zastavený alebo Užívateľ ako vlastník tovaru má voči nemu obmedzené dispozície,
  • zbrane (teda všetky strelné zbrane a ich hlavné súčasti),
  • detskú pornografiu alebo inak poburujúce pornografické materiály,
  • alkohol, omamné či psychotropné látky, lieky a doplnky stravy,
  • tovar, ktorého prostredníctvom dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (napr. porušovanie práv k ochranným známkach, označenia pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel, tovar určený k obchádzaniu účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv),
  • prácu založenú na multilevelovom a odmeňovacom (affiliate) systéme, emailingu a iných obdobných zárobkových činnostiach,
  • prácu, ktorej podmienkou je hradenie vstupného poplatku alebo registrácie,
  • nehnuteľnosti, ktoré sú v portfóliu realitných kancelárií a developerských firiem,
  • tovar určený k propagácii a šíreniu názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice, resp. hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd človeka v zmysle trestnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike,
  • neexistujúci tovar,
  • chránené zvieratá a rastliny,
  • písanie a ponuku na vypracovanie seminárnych, bakalárskych, rigoróznych a iných záverečných prác,
  • falšovaný a kradnutý tovar.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť Užívateľov alebo tretích osôb ani za obsah inzerátov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za služby poskytované tretím stranám, napr. za službu pripojenia k Internetu a pod.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek vymazať akýkoľvek inzerát, hlavne inzeráty, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi, ohrozovať verejný poriadok alebo by mohli odporovať oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

Pri vkladaní inzerátu je zakázané: 

 1. Zadávať názov alebo popis inzerátu s aktívnym CAPS LOCK (inzeráty zadané veľkými písmenami);
 2. Uvádzať kontaktné informácie mimo k tomu určené kontaktné pole;
 3. Inzercia je možná v slovenskom jazyku (viacnásobný jazykový prejav je možný, avšak v prvej časti popisu musí inzerát obsahovať časť inzerátu v slovenskom jazyku);
 4. Názov ani popis inzerátu nesmie obsahovať hypertextové (www) odkazy na iné webové stránky (výnimka môže byť určená pre odkaz doplňujúci informácie o ponúkanom produkte), nepovolené html skripty, skryté formy reklamy spoločnosti;
 5. Používanie vulgarizmov, prípadne akýkoľvek obsah, ktorý môže v spoločnosti vyvolať nenávisť, rasizmus, xenofóbiu, utláčanie menšín alebo iných kultúr.
 6. Zámerne uvádzať nepravdivé a neúplné údaje, ktoré by mohli poškodiť tretie osoby alebo ich uviesť do omylu.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Užívateľ dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo. Nakladanie s osobnými údajmi podlieha úprave zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že oznámil ÚOOÚ spracovanie osobných údajov a je registrovaný ako správca dát pod evidenčným číslom: 00065290.
 • Užívateľ užívaním služieb TetaBerta dáva výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v uvedenom rozsahu (popr. kontaktné údaje právnickej osoby) za účelom poskytovania služieb na webe TetaBerta a k jeho kontaktovaniu za účelom zasielania obchodných oznámení. Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu 2 rokov, keď táto doba plynie odznova od každého využitia služieb TetaBerta a Užívateľ je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane i manuálnym spôsobom a podlieha fyzickej i technickej kontrole. Osobné údaje sú získavané od Užívateľa. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Všetky dáta sú ukladané v písomnej a digitálnej forme. Dáta Poskytovateľ spracováva len v rozsahu nutnom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu, a to po dobu, na ktorú mu bol udelený súhlas alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi.
 • V prípade odvolania súhlasu zo strany Užívateľa alebo uplynutia doby po ktorú bol súhlas udelený je Prevádzkovateľ povinný poskytnuté osobné údaje blokovať a zlikvidovať.
 • Pokiaľ Užívateľ ako subjekt spracovávaných údajov zistí alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ ako správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže:
  • Požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie,
  • Požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav, hlavne sa môže jednať o žiadosť blokovať, vykonať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní práv vyplývajúcich z ochrany osobných údajov Prevádzkovateľom sa môže Užívateľ na Prevádzkovateľa ako na správcu kedykoľvek obrátiť. Užívateľ je oprávnený sa s podnetom obrátiť taktiež priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený oznámiť akékoľvek osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe bez súhlasu Užívateľa a bude o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi zachovávať mlčanlivosť.

6. AUTORSKÉ PRÁVA

 • Ochrannú známku TetaBerta, ktorá je vo vlastníctve Prevádzkovateľa , nie sú tretie osoby oprávnené používať v obchodnom styku bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky a musí dodržať pokyny a požiadavky Prevádzkovateľa.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16. mája 2016. Prevádzkovateľ je oprávnený Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. V takomto prípade je povinný oznámiť skutočnosť, že boli Obchodné podmienky zmenené a zverejniť ich nové znenie. Užívateľ potvrdzuje súhlas so znením aktuálnej verzie Obchodných podmienok zakaždým, keď použije služby TetaBerta.
 • Pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa vždy použije to znenie Obchodných podmienok, ktoré je účinné v okamihu zadania inzerátu zo strany Užívateľa. Užívateľ je povinný sa s aktuálnym znením Obchodných podmienok oboznámiť a zadaním inzerátu s ich znením vyjadruje svoj nepodmienečný súhlas.
 • V prípade sporu týkajúceho sa služieb Prevádzkovateľa sa Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže za účelom mimosúdneho riešenia obrátiť na Českou obchodní inspekci, http://www.coi.cz, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, http://www.soi.sk/.
 • V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.