Obchodné podmienky

1. Pojmy

 • TetaBerta.sk (ďalej len „TetaBerta“) je inzertným portálom umožňujúcim jeho Užívateľom bezplatne vkladať a vyhľadávať inzeráty s ponukami alebo dopytom tovaru a služieb.
 • Užívateľ – fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia 18 rokov alebo právnická osoba využívajúci služieb inzertného portálu TetaBerta.
 • Prevádzkovateľ – Prevádzkovateľom TetaBerta je ROC services, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24153273, DIČ: CZ24153273, spisová značka C 183542 vedená u Městského soudu v Praze.

2.  Všeobecné podmienky užívania TETABERTA

 • Užívateľom TetaBerta môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia 18 rokov alebo právnická osoba.
 • Užívatelia služby TetaBerta nemajú žiadny právny nárok na užívanie tohoto inzertného portálu.
 • Prevádzkovateľ nevykonáva kontrolu ponúkaného tovaru či služieb a nezodpovedá za splnenie zmlúv ani iných dohôd uzatvorených medzi zmluvnými stranami (tj. medzi osobou ponúkajúcou či dopytujúcou tovar alebo služby prostredníctvom TetaBerta a druhou stranou).

3. REGISTRÁCIA

 • Záujemca o využívanie služby TetaBerta môže vykonať bezplatnú registráciu prostredníctvom registračného formulára uvedením svojej e-mailovej adresy. Záujemca je povinný pri registrácii zadať úplné, správne a pravdivé údaje.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený nepovoliť registráciu záujemcovi o ňu, obmedziť prístup Užívateľa k niektorým službám, prípadne i registráciu daného Užívateľa úplne zrušiť, a to hlavne v prípade porušovania Obchodných podmienok.

4. Inzeráty

 • Vložiť inzerát je možné prostredníctvom zadávacieho formulára uvedením nadpisu inzerátu, popisu/textu inzerátu, cenových  podmienok a vlastnej e-mailovej adresy. Inzerát je potrebné umiestniť do kategórie, ktorá predmetu inzerátu najlepšie zodpovedá. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo premiestniť inzerát do inej zodpovedajúcej kategórie.
 • Užívateľ je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa. Pri využití služby TetaBerta je povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky a EÚ a konať tak, aby nikomu nevznikala ujma.
 • V prípade, že sa záujemca o vloženie inzerátu nezaregistroval, je nutné, aby vloženie inzerátu potvrdil prostredníctvom potvrdzovacieho odkazu, ktorý mu bude zaslaný na jeho e-mailovú adresu.
 • Odpovedať na inzerát je možné prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 90 dní. Po tejto lehote bude inzerát z portálu TetaBerta automaticky odstránený a Užívateľ bude o tomto vyrozumený e-mailom. Užívateľ má možnosť svoj inzerát kedykoľvek pred skončením doby jeho platnosti deaktivovať, prípadne predĺžiť dobu jeho trvania o ďalších 90 dní. Po celú dobu platnosti inzerátu je Užívateľ oprávnený jeho text meniť alebo upravovať alebo inzerát vymazať, ibaže Prevádzkovateľ takúto možnosť Užívateľovi neposkytne.
 • Do každého z dostupných miest je Užívateľ oprávnený vystaviť súčasne maximálne jeden inzerát s identickým alebo takmer zhodným obsahom (mieru zhody posudzuje Prevádzkovateľ).
 • Je zakázané vkladať inzeráty realitných kancelárií a developerských spoločností s výnimkou takých inzerátov, k vystaveniu ktorých udelí Prevádzkovateľ predchádzajúci písomný súhlas. Ďalej je zakázané ponúkať tovar a služby, ktorých ponuka, predaj, kúpa či užívanie je v rozpore s dobrými mravmi či platnými a účinnými právnymi predpismi. Zakázané je hlavne ponúkať:
  • tovar, ku ktorému nemá Užívateľ právo ho predávať alebo tovar, ktorý je zastavený alebo Užívateľ ako vlastník tovaru má voči nemu obmedzené dispozície,
  • zbrane (teda všetky strelné zbrane a ich hlavné súčasti),
  • detskú pornografiu alebo inak poburujúce pornografické materiály,
  • alkohol, omamné či psychotropné látky, lieky a doplnky stravy,
  • tovar, ktorého prostredníctvom dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (napr. porušovanie práv k ochranným známkach, označenia pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel, tovar určený k obchádzaniu účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv),
  • prácu založenú na multilevelovom a odmeňovacom (affiliate) systéme, emailingu a iných obdobných zárobkových činnostiach,
  • prácu, ktorej podmienkou je hradenie vstupného poplatku alebo registrácie,
  • nehnuteľnosti, ktoré sú v portfóliu realitných kancelárií a developerských firiem,
  • tovar určený k propagácii a šíreniu názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice, resp. hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd človeka v zmysle trestnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike,
  • neexistujúci tovar,
  • chránené zvieratá a rastliny,
  • písanie a ponuku na vypracovanie seminárnych, bakalárskych, rigoróznych a iných záverečných prác,
  • falšovaný a kradnutý tovar.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť Užívateľov alebo tretích osôb ani za obsah inzerátov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za služby poskytované tretím stranám, napr. za službu pripojenia k Internetu a pod.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek vymazať akýkoľvek inzerát, hlavne inzeráty, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi, ohrozovať verejný poriadok alebo by mohli odporovať oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

Pri vkladaní inzerátu je zakázané: 

 1. Zadávať názov alebo popis inzerátu s aktívnym CAPS LOCK (inzeráty zadané veľkými písmenami);
 2. Uvádzať kontaktné informácie mimo k tomu určené kontaktné pole;
 3. Inzercia je možná v slovenskom jazyku (viacnásobný jazykový prejav je možný, avšak v prvej časti popisu musí inzerát obsahovať časť inzerátu v slovenskom jazyku);
 4. Názov ani popis inzerátu nesmie obsahovať hypertextové (www) odkazy na iné webové stránky (výnimka môže byť určená pre odkaz doplňujúci informácie o ponúkanom produkte), nepovolené html skripty, skryté formy reklamy spoločnosti;
 5. Používanie vulgarizmov, prípadne akýkoľvek obsah, ktorý môže v spoločnosti vyvolať nenávisť, rasizmus, xenofóbiu, utláčanie menšín alebo iných kultúr.
 6. Zámerne uvádzať nepravdivé a neúplné údaje, ktoré by mohli poškodiť tretie osoby alebo ich uviesť do omylu.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Užívateľ dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Poskytovateľom v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo. Nakladanie s osobnými údajmi podlieha úprave zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že oznámil ÚOOÚ spracovanie osobných údajov a je registrovaný ako správca dát pod evidenčným číslom: 00065290.
 • Užívateľ užívaním služieb TetaBerta dáva výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v uvedenom rozsahu (popr. kontaktné údaje právnickej osoby) za účelom poskytovania služieb na webe TetaBerta a k jeho kontaktovaniu za účelom zasielania obchodných oznámení. Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu 2 rokov, keď táto doba plynie odznova od každého využitia služieb TetaBerta a Užívateľ je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane i manuálnym spôsobom a podlieha fyzickej i technickej kontrole. Osobné údaje sú získavané od Užívateľa. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Všetky dáta sú ukladané v písomnej a digitálnej forme. Dáta Poskytovateľ spracováva len v rozsahu nutnom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu, a to po dobu, na ktorú mu bol udelený súhlas alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi.
 • V prípade odvolania súhlasu zo strany Užívateľa alebo uplynutia doby po ktorú bol súhlas udelený je Prevádzkovateľ povinný poskytnuté osobné údaje blokovať a zlikvidovať.
 • Pokiaľ Užívateľ ako subjekt spracovávaných údajov zistí alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ ako správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže:
  • Požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie,
  • Požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav, hlavne sa môže jednať o žiadosť blokovať, vykonať opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní práv vyplývajúcich z ochrany osobných údajov Prevádzkovateľom sa môže Užívateľ na Prevádzkovateľa ako na správcu kedykoľvek obrátiť. Užívateľ je oprávnený sa s podnetom obrátiť taktiež priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený oznámiť akékoľvek osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe bez súhlasu Užívateľa a bude o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi zachovávať mlčanlivosť.

6. AUTORSKÉ PRÁVA

 • Ochrannú známku TetaBerta, ktorá je vo vlastníctve Prevádzkovateľa , nie sú tretie osoby oprávnené používať v obchodnom styku bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky a musí dodržať pokyny a požiadavky Prevádzkovateľa.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16. mája 2016. Prevádzkovateľ je oprávnený Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. V takomto prípade je povinný oznámiť skutočnosť, že boli Obchodné podmienky zmenené a zverejniť ich nové znenie. Užívateľ potvrdzuje súhlas so znením aktuálnej verzie Obchodných podmienok zakaždým, keď použije služby TetaBerta.
 • Pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa vždy použije to znenie Obchodných podmienok, ktoré je účinné v okamihu zadania inzerátu zo strany Užívateľa. Užívateľ je povinný sa s aktuálnym znením Obchodných podmienok oboznámiť a zadaním inzerátu s ich znením vyjadruje svoj nepodmienečný súhlas.
 • V prípade sporu týkajúceho sa služieb Prevádzkovateľa sa Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže za účelom mimosúdneho riešenia obrátiť na Českou obchodní inspekci, http://www.coi.cz, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, http://www.soi.sk/.
 • V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok.